Deddens, P.

De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Theologiesche Hoogeschool te Kampen op Maandag 28 Januari 1946

Genre: Literatuur

1946

[Groningen: s.n., s.a]