[Kerkelijke indeling]

Afdeylinghe der Particuliere Synoden bij provisie, tot welcke de classes hare ghedeputeerde schicken sullen.59

Hollant.

Noorthollant heeft vier classes, Alcmaer, Horn, Enckhuysen ende Eedam, makende te samen een partic. Synodum.

Amsterdam, Muyden, Wesep ende Naerden met haer dorpen maken eenen classem.
Harlem met carmerlant eenen classem.
Rynlant eenen classem.
Dese dry classes maken te samen eenen partic. Synodum.
Suythollant ende ’t lant van Voren heeft 5 classen, Delft, Sgravenhaegh, Rotterdam, Briel, Dordrecht, met haren dorpen, de welcke een partic. Syn. maken.

Zeelant.

Gantsch Zeelant heeft vier classes, Walcheren, Suytbeverlant, ter Tholen met St. Martensdyck ende Romerswale, Schouwen met Duvelant ende Sommersdijck. Dese 4 classen maken eenen part. Synod.

Brabant.

Brabant heeft dese classen: I. Antwerpen, Mechelen, Liere, Herentals; II. Bruyssel, Halle, Vilvoorde, Enghen, met haren dorpen; III. Loven, Thienen, Leeuwen, Aerschoot, Sichen, Diest ende Halen; IIII. Breda, Berghen op Zoom, Roosendal, Hooghstrate ende Turnhout; V. Shertog.bosch, Eyndhoven, Tielborgh, Oosterwyck, Beke; VI. Grave, Het lant van Cuyck, met sijnen dorpen.
Dese ses classen maken eenen Synod. particularem.
Maestricht, Maseyck, Hasselt, Werdt, Het Graefschap van Valckenborgh ende ’t lant Overmase, Limborgh ende Aken, met de omligghende kercken. Dese maken eenen Syn. partic.

Ghelderlant.

De Veluwe ende ’t rijck van Nimmeghe metter beue maken eenen Synodum.

Het overquartier ende de graefschap van Zutphen ende den Bergh enen Synodus.

Het sticht van Utrecht met sijnen Dorpen tot Lambroeck een classis.
Montofrt ende Yselsteyn een classis.
Wyck met sijnen dorpen een class.
Amersfort met sijnen dorpen een class.
Rhenen met Ameronghen een class.
Deze 5 classen maken eenen Synod.

Westvrieslant.

Oostergou eenen Synod.
Westergou een Synod.
Sevenwolden een Synod.

Groeningherlant.

Groeninghen met sijnen steden ende dorpen een Synodum.

Overijssel.

Overijssel, Drenten, Twenten ende Linghen een Synod.

Vlaenderen.

Ghent, Brugghe, Cortryck, Oudenaerde een Synod.
Ypere, Dixmude, Vuerne, Nieport, Meenen ende west lancks de Leye, Cassel, Berghe, Borburgh, Grevelinghe een Synodus.

Henegouwe.

Henegouwe ende Walsbrabant een synodus.

Artoys.

Artoys ende Lalein een Synod.
Cambrey een Synod.
Basse Flandre, Tournay, Lille een Synodus.

Namur.

Namur een Synodus.

Limburg ende Liege een Synod.

De verstroyde Walsche kercken in de Nederlantsche steden een Synod.

De verstroyde kercken in Enghelant een Synod.

De verstroyde kercken in Duytslant een Synod.

Die kercken ende Classen die verordineert sijn om de partic. Synod. te beroepen, aen de welcke men alle swaricheden overschryuen sal:

Horn in Northollant.
Leyden in Middelhollant.
Dordrecht in Suythollant.
Middelburgh in Zeelant.
Ghent in Oostvlaenderen.
Ypere in Westvlaenderen.
Bruyssel ende sHertoghenbosch in Brabant.

Item syn vercoren de kercken van Delft ende Antwerpen over de Nederduytsche sprake ende de Walsche kercke van Antwerpen over de Walsche, om den toekoemenden Synodum nationalem te bestemmen.


59 Voor de kerkelijke indeling in Nederland zie H.E. von Hoffmann, Das Kirchenverfassungsrecht der niederländischen Reformierten bis zum Beginne der Dordrechter Nationalsynode von 1618/19, Leipzig 1902, S. 49-61.