(Cap. III) Van de scholen

3. In den ghemeynten daer studenten sijn in der theologie, sullen deselve alle weken in een bijsonder versamelinghe daertoe bestemt, in de teghenwoordicheyt der dienaren des Woordts in’t proponeren gheoeffent worden opdat sij door het oordeel ende vermaninghe derselver totten dienst alsoo moghen bequame ghemaeckt worden.19


19 Het convent van Wezel gaf de raad om in grotere kerken het proponeren te gebruiken als middel om dienaren op te leiden (Art. 26). De synode van Emden bepaalde: In groote Ghemeenten salt oorbaerlijck zijn, datmen sommighen die hope gheven, datse de Kercke Gods t’eeniger tijdt sullen connen dienen, in ’t besonder oeffene, int proponeren: ende op dat het ordentlijck gheschiede, sal een Kercken-Dienaer over die Actie presideren (Art. 52). Naast de universitaire opleiding handhaaft de synode deze practische oefening voor de toekomstige dienaren der kerk.