Acta ofte handelinghe des Nationalen Synodi der Nederlandischen Duytschen ende Walschen Kercken, soo wel inlandischen als uutlandischen, begonnen te Dordrecht den 3en junii ende gheeyndicht den 18 des selfden maents in den jare 1578

Bron:
D. Nauta en J.P. van Dooren (red.), De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen, Amsterdam (Buijten & Schipperheijn/Ton Bolland) 1978, 142-184

Jaar: 1578