Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 12.

Revisie door de vergadering die het besluit nam

Een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult, of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente, zich bezwaard gevoelend door een besluit van
− een ambtelijke vergadering of
− een ander kerkelijk lichaam,
kan — indien de bezwaarde meent door dit besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid te zijn getroffen — bij het kerkelijk lichaam dat het besluit genomen heeft, revisie van dat besluit verzoeken.