Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 3.

Bezwaren

Bezwaren dienen door middel van een bezwaarschrift bij het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen te worden ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de beslissing werd verzonden of na de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.
Het betreffende college zendt een afschrift van het bezwaar aan het kerkelijk lichaam dat het betreden besluit genomen heeft.