Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Een in de hoedanigheid van ambtsdrager benoemd lid kan, bij verlies van het ambt — anders dan door toepassing van een middel ter handhaving van kerkelijke tucht — de zittingstijd als lid van het college volmaken zolang betrokkene blijft voldoen aan de overige in lid 3 genoemde voorwaarden.