Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen bestaat uit vijf leden, benoemd door de generale synode uit de belijdende leden van de kerk.
De leden worden benoemd voor een periode van acht jaar. Zij kunnen niet voor een aansluitende periode worden herbenoemde.
Ten minste drie leden van het generale college zijn ambtsdrager, waarbij zo mogelijk de drie ambten vertegenwoordigd zijn.