Ordinantie 10 Het opzicht

 

II. Het opzicht over de gemeenten

Artikel 3.

De colleges voor de visitatie

De door de classicale vergaderingen benoemde visitatoren werken samen in een regionaal college voor de visitatie.
Een regionaal college voor de visitatie bestaat uit
− de visitatoren van de classicale vergaderingen die in een algemene classicale vergadering samenwerken, en
− een voorzitter die, gehoord de aanbeveling van de door de classicale vergaderingen benoemde visitatoren, als visitator wordt benoemd door de algemene classicale vergadering uit de (oud-)ambtsdragers woonachtig in het gebied van het betreffende regionale college.