[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Quare est extra omnem controuersiam, eorum munus in hoc versari, vt singuli suis paroeciis sedulò inuigilent, et domatim sibi commissos semel ad minimum in hebdomade et quoties pro singularum ecclesiarum ratione ex vsu erit inuisant, maximè autem sub tempus coenae celebrandae, deque eorum vitae ac morum integritate pietatisque exercitiis, fideli familiae institutione, ac pro familia mane ac vesperi concipiendis precationibus, et de eius generis similibus diligenter inquirant: placidè et tamen seriò moneant, et pro rei vsu ac opportunitate vel ad constantiam hortentur, vel ad patientiam confirment, vel ad serium Dei timorem incitent: quique vel consolatione vel increpatrione indigebunt consolentur atque increpent, et sicubi opus fuerit ad eos referant, qui secum fraternis correctionibus praeerunt: quibuscum vnà correctionem pro ratione delicti instituant. Meminerint etiam omnes ac singulos in sua paroecia hortari, vt liberos suos ad Catechismum mittant.

= Het staat daarom buiten kijf, dat hun taak hierin bestaat dat zij, een ieder over zijn eigen wijk, naarstig de wacht houden en de hun toevertrouwde gemeenteleden thuis bezoeken, minstens eenmaal per week en voorts zo dikwijls als het de gewoonte is naar de regeling van elke kerk, vooral echter tegen de tijd van de avondmaalsviering. Zij moeten naar de zuiverheid van hun levenswandel en gewoonten, naar de trouw van hun onderwijzing van hun huisgenoten, naar de gebeden die zij ’s morgens en ’s avonds voor hun huisgenoten doen, en naar dergelijke dingen nauwkeurig onderzoek doen. Zij moeten hen kalm en toch ernstig vermanen en naar gelegenheid en bevind der zaken hetzij tot standvastigheid man, hetzij tot lijdzaamheid versterken, hetzij tot de ernstige vreze Gods hen opwekken. Wie hetzij troost hetzij bestraffing nodig heeft moeten zij vertroosten en bestraffen en overal waar dit nodig is moeten zij de zaak ter behandelen brengen bij hen die met hen gesteld zijn over de broederlijke vermaningen, om samen met hen de terechtwijzing die bij de overtreding past vast te stellen. Zij zulen er ook aan denken iedereen in hun wijk aan te sporen hun kinderen naar catechisatie te sturen.