[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Eiusmodi videntur esse, in baptismi quidem administratione semel aut bis aut ter tingendi baptizati discrimen, Idque num vel ante concionem vel post fiat, Ascitisue certis testibus an commissa parentibus ac toti ecclesiae baptizatorum cura. In coenae vero celebratione num mensae accumbatur, an stando eundoue panis calixque porrigantur. An lectio Scripturarum an psalmorum cantus dum coena fit instituatur, et si quae alia sunt eiusmodi (de quorum libero vsu populum rudiorem diligenter, si ita res postulat, instituent) quae nisi certis et grauissimis de causis, iisque totius prouinciae consensu approbatis, à cuiusque ecclesiae arbitrio remoueri minimè debent.

= [Voorbeelden van dit soort middelmatige dingen] lijken ons, of men bij de bediening van de doop de dopeling één, twee of drie maal besprengt, of [de doop] vóór of na de preek bediend wordt, of de zorg voor de gedoopten aan bepaalde erbij geroepen getuigen dan wel aan de ouders en de gehele kerk wordt opgedragen. Verder of men bij de viering van de maaltijd aan tafel zit of dat staande of gaande brood en beker worden uitgereikt, of men tijdens de maaltijd uit de Schrift zal lezen of psalmen zingen, en meer dergelijke dingen (van het vrij gebruik waarvan men het minder ervaren volk zo nodig onderwijs zal geven). Deze zaken mogen zeker niet aan de vrije beslissing van iedere kerk onttrokken worden, tenzij om duidelijke en zwaarwegende redenen en nadat deze door de hele provincie zijn goedgekeurd.