[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Sed quia hoc tempore de istiusmodi rebus necdum quicquam decerni potest, antequam ipse vsus rerumque experientia docuerit quae loca quibusque rebus futura sint maximè accommoda, Propterea existimamus postea quam Dominus Euangelii praedicationi ianuam in Belgio aperuerit, tum primo quoque tempore omnibus ecclesiis ecclesiarumque Ministris omni studio fore enitendum vt ad cogendam Synodum prouincialem totius Belgii nummi in commune conferantur: quò possit legitima Synodo statui quid in iis aliisque rebus omnibus ad communem ecclesiarum constitutionem ordinisque quàm pulcherrimi obseruationem sequendum erit.

= Maar omdat op dit moment over zulke zaken nog niets kan worden beslist, totdat de ervaring en het bevind van zaken geleerd zal hebben, welke plaatsen voor de verschillende zaken het meest geschikt zullen zijn, daarom menen wij dat, nadat de Heer voor de prediking van het Evangelie de deur in Nederland geopend zal hebben, dan zo spoedig mogelijk alle kerken en dienaren der kerken met alle ijver er naar zullen hebben te streven, dat er geld wordt bijeengebracht voor het samenroepen van een provinciale synode van geheel Nederland; zo kan een wettige synode vaststellen wat in deze en andere zaken dient nagekomen te worden in het belang van de gemeenschappelijke inrichting van de kerken en de onderhouding van een zo goed mogelijke orde.