[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Quandoquidem et ad constituendas ritè ecclesias inprimis erit necessarium summam ac praecipuam adhiberi curam vt pii, docti et in Scripturarum cognitione praestantes viri qui verbum Dei rectè norint secare ecclesiis praeficiantur ministri ac pastores, ei rei linguarum disciplinarumque cognitionem, ac explicandarum Scripturarum assiduas exercitationes (quas propositiones siue prophetias vocant) maximè conducere nemo ambigit. Et illis porro constitutis ad vnum omnium consensum tum in doctrina, tum in ceremoniarum ac disciplinae ratione, quoad eius fieri potest, ineundum retinendumque, omnino expediet frequentes vicinarum ecclesiarum conuentus institui, ad quos de singulis rebus referatur.

= Om de kerken op een goede manier in te richten zal het vooreerst boven en voor alle dingen nodig zijn er zorg voor te dragen dat vrome, geleerde en in de kennis van de Schriften uitmuntende mannen, die het woord van God recht weten te snijden, als dienaars en herders over de kerken aangesteld worden. Niemand twijfelt er aan dat kennis van talen en wetenschappen en voortdurende oefening in het uitleggen van de Schriften (proposities of profetie genoemd) daar het meest aan bijdragen. Zijn zij [de kerken] eenmaal ingericht, dan zal het voor het, voor zover mogelijk, bereiken en bewaren van onderlinge overeenstemming in de leer, in de regeling van de ceremoniën en de tucht, alleszins dienstig zijn dat bij elkaar gelegen kerken geregeld bij elkaar komen om voorkomende zaken te behandelen.