Deddens, D.

Publikaties van Prof. P. Deddens

Genre: Literatuur

1960

|140|

Publikaties van Prof. P. Deddens

 

Woord vooraf

In het navolgend overzicht is gestreefd naar volledigheid en doelmatigheid.

Alle publikaties die zich lieten nagaan zijn vermeld, maar alle zijn niet op dezelfde wijze vermeld. Het leek mij bv. minder doelmatig, van alle 288 Schriftoverdenkingen de teksten, van alle 115 artikelen over het Reveil de opschriften, van alle 209 driestarren de onderwerpen, van alle ongeveer 137 besproken boeken de titels op te geven. Detaillering zou in dit geval in sterke mate de lengte, slechts in geringe mate de waarde van het overzicht vermeerderen. Bij deze reeksen is derhalve met meer globale aanduiding volstaan.

Hier staat tegenover, dat in menig ander geval een kort commentaar is toegevoegd, dat verduidelijken wil, waar bepaalde geschriften en artikelen (-series) over handelen. Evenals de indeling der gezamenlijke artikelen in vijf rubrieken, zal dit, naar ik hoop, de bruikbaarheid van deze bibliografische opgave ten goede komen.

Het is mijn Vader niet beschoren geweest, naar zijn wens en voornemen meerdere resultaten zijner studiën in boekvorm uit te geven. Hij hoopte, na de beëindiging van de actieve hoogleraars-dienst, waarin al deze jaren zoveel extra-arbeid ten behoeve van de kerken werd gevraagd, de tijd en de rust te vinden, die hem in staat zouden stellen zijn rectorale redevoeringen en andere verhandelingen in het licht te geven. De Here heeft het anders beschikt. De geschriften op wetenschappelijk gebied, die sub reservatione Jacobi nog zouden worden gepubliceerd, zijn niet meer verschenen en kunnen hier niet worden vermeld. Intussen moge hier wel worden medegedeeld, dat het voornemen bestaat, in ieder geval tot uitgave van de rectorale oraties te komen. Deze droegen tot titel: (1) Van Dordt naar Westminster? Beantwoording van de vraag of het beroep op de Westminster Assembly inzake de bevoegdheid der meerdere vergaderingen gewettigd is (9 dec. 1947); (2) Iets over Calvijns invloed op ontstaan en aanvankelijke ontwikkeling van het Franse en Nederlandse Gereformeerde kerkrecht (5 maart 1953); en (3) Calvijn over de regering der Kerk, speciaal met betrekking tot de plaats van het ambt, het Woord en de meerdere vergaderingen (6 dec. 1957).

Light is the task when many share the toil. Daarom tot slot een woord van hartelijke dank jegens de Heren P. Deddens Jr. en J.P. de Vries, voor opsporingswerk, door hen verricht resp. te ’s-Gravenhage-Rijswijk en Groningen.

D. Deddens.

|141|

A. Geschriften, bijdragen in verzamelwerken, enz.

 

1 — Prof. L. Lindeboom.
Almanak „Fides Quaerit Intellectum” 1918 (Kampen, Ph. Zalsman, 1917), bl. 107-111 (niet ondertekend).
1a — „Standje” (opstel), ibid., blz. 202-208 (niet ondertekend).

2 — Christus verhooging.
Preek over Filip. 2: 9-11. Menigerlei Genade (Kampen, J.H. Kok, 1927), 17e jrg., nr. 3.

3 — Bijbelsche geïllustreerde kalender, naar Rembrandt.
Met Album (’s-Gravenhage, Weenenk & Snel, 1928).
53 reprodukties van Rembrandt, met toelichting bij iedere reproduktie.

4 — Kerkinstitueering in het Laakkwartier.
Brochure, in samenwerking met Dr. S.O. Los e.a. over noodzaak kerkinstituering ’s-Gravenhage-Zuid (’s-Gravenhage, J. Schouten, 1929).

5 — Tot twee Heiren.
Gedenkschrift ter gelegenheid der kerksplitsing Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) (kerkinstituering ’s-Gravenhage-Zuid), 1 jan. 1932. (Delft, Judels & Brinkman, 1931).

6 — Gemeenschap en eenheid.
Preek over 1 Cor. 10: 16, 17. Menigerlei Genade (Kampen, J. H. Kok), 22e jrg., nr. 38.

7 — Een zwarte dag.
Bijlagen bij Mededeelingen Geref. Kerk Groningen, 30 sept. 1944 (niet ondertekend).
Inz. maandag 25 sept. 1944, toen 3 predikanten en 51 ouderlingen van de Geref. Kerk te Groningen wederrechtelijk door de z.g. „vergadering van de classis Groningen” geschorst werden.

8 — De uitspraak van den rechter. Korte pleitrede van Ds P. Deddens voor de rechtbank op 7 Oct. 1944.
Bijlage bij Mededeelingen Geref. Kerk Groningen, 21 okt. 1944.

9 — Heerschen of dienen.
Preek over Matth. 20: 25-28. Gehouden in de Pelstergasthuiskerk te Groningen op 1 okt. 1944. Gepubliceerd als bijlage bij Mededeelingen Geref. Kerk Groningen, 28 okt. 1944.

|142|

10 — Blijft in de Kerk.
Brochure, verschenen als bijlage bij Mededeelingen Geref. Kerk Groningen, 4 nov. 1944. Enkele malen herdrukt.

11 — Eerste- en tweedehands gezag.
Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure, in samenwerking met Prof. Dr. K. Schilder (Groningen, Erven A. de Jager, 1945). Hierin:
„Waarom heeft de Dordtsche Synode, tegen de Kerkenordening in, predikanten afgezet?”, blz. 46-48.
„Is het een vreemde en ongereformeerde praktijk, dat de synodebesluiten door de mindere vergaderingen worden goedgekeurd?”, blz. 48-56.

12 — De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt a. d. Theol. Hogeschool te Kampen op 28 jan. 1946. (Groningen, Hendrik de Cockstichting, 1946).

13 — Ter inleiding.
Woord vooraf in J. van Dalen, De schriftuurlijke beginselen van het kerkrecht. (Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1946).

14 — De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad.
Referaat Centr. Diac. Conf. 1947 (uitgebreid en van aantt. voorzien). (Rotterdam, Stichting „De Vrije Kerk”, 1947).

15 — Opzicht en tucht door en over Miss. Dienaren des Woords of Evangelisten.
Een der rapporten van depp., benoemd vanwege de Gen. Syn. te Amersfoort 1948 tot herziening van de K.O. (art. 52) en Z.O. (Kampen, Ph. Zalsman, z.j.).

16 — Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Met een aantal synodebesluiten. In Handboek t.d.v. De Gereformeerde Kerken in Nederland 1949. (Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1949), blz. 167-214.
De tekst van de K.O. en van dezelfde synodebesluiten eveneens in Handboek 1950, blz. 168-214, en in Handboek 1951, blz. 176-222.
De tekst van de K.O. en van ten dele andere synodebesluiten in Handboek 1952, blz. 192-250; Handboek 1953, blz. 164-252; Handboek 1954, blz. 146-210; Handboek 1955, blz. 181-245.

17 — Prof. Dr K. Schilder, piae memoriae.
In Handboek 1952, blz. 252-256.

|143|

18 — Gedenkt uw Voorgangeren. In memoriam Prof. Dr. K. Schilder.
In dit verzamelwerk (Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1952):
„Prof. Dr K. Schilder” (met B. Holwerda, C. Veenhof, en H.J. Jager), blz. 6;
„Prof. Schilder, vindicerend het recht Gods”, blz. 31 v.;
„Gedachteniswoord”, blz. 69-73.

19 — Inleidend Woord.
Woord vooraf in J. Geelhoed, Augustinus (Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1952).

20 — Prof. Schilder als vriend.
In Almanak „Fides Quadrat Intellectum” 1953. (Kampen, Ph. Zalsman, 1953), blz. 62-72.

21 — Jaaroverzicht 1952-1953.
Handboek 1953, blz. 229-252.

22 — Jaaroverzicht 1953-1954.
Handboek 1954, blz. 211-225.

23 — Tot de Prediking van het Woord des Geloofs.
Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen (Comité van uitg. Broederweg 15, Kampen, Kampen, z.j.) In dit verzamelwerk:
„De weg tot de oprichting der Theol. School”, blz. 41-67;
„De Bibliotheek”, blz. 150-155.

24 — Jaaroverzicht 1954-1955.
Handboek 1955, blz. 162-180.

25 — Jaaroverzicht 1955-1956.
Handboek 1956, blz. 174-209.

26 — Jaaroverzicht 1956-1957.
Handboek 1957, blz. 173-218.

 

ADDENDUM:

1 — Kracht en Doel der Politiek.
Antwoord der „vijftien” op den door den leider der A.R.-Partij, J. Schouten, tot zijn „Geestverwanten” gerichten oproep. Onder redactie van C. Veenhof en A. Zijlstra. (Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1948).
Prof. P. Deddens was een der „vijftien”.

|144|

2 — Toelichting van Prof. P. Deddens voor de deskundigen benoemd door het Arnhemse Gerechtshof.
Het Gerechtshof te Arnhem benoemde in 1954 een drietal deskundigen, die belast werden met een onderzoek omtrent kerkrechtelijke vragen, verband houdende met de procedure-Hasselt. Deskundigen hebben ingevolge art. 230 lid 2 W. v. Rv. partijen in de gelegenheid gesteld „voordragten en vorderingen” te doen. Van geref. zijde werd toen (o.m.) deze toelichting aangeboden. Zij werd in gestencilde vorm vermenigvuldigd. In 21 compacte blz. wordt, met aanvoering van zeer veel historisch materiaal, de kerkrechtelijke juistheid van de Vrijmaking in het licht gesteld.

3 — Toespraak namens Hoogleraren ter Gen. Synode van Enschede.
In: Acta Gen. Syn. van De Geref. Kerken in Nederland, Enschede 1955-1956 (Enschede, J. Boersma, 1957), blz. 205 v.

***

B. Artikelen in bladen en periodieken

1) Schriftoverdenkingen
2) Kerkhistorische artikelen
3) Kerkrechtelijke artikelen
4) Overige artikelen
5) Boekbesprekingen

 

1) Schriftoverdenkingen

288 Schriftoverdenkingen in diverse organen, nl. in:

1 — Geref. Kerkbode.
Officieel orgaan van de Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) (Rijswijk, H. Retel; vanaf 4e jrg. Delft, Judels & Brinkman), 1e-5e jrg. (1924-31); 148 S.o.

2 — De Geref. School.
Orgaan v. h. Geref. Schoolverband (Groningen, J. Haan), 1e-5e jrg. (1925-30): 72 S.o.

3 — Geref. Kerkbode van Rijswijk (Z.H.) en ’s-Gravenhage-Z.
(Delft, Judels & Brinkman), 1e jrg (1932): 9 S.o.

4 — Ons Kerkblad.
Officieel orgaan van de Geref. Kerken van Rijswijk (Z.H.), Voorburg, Leidschendam en Zegwaard (na enige tijd ook: Loosduinen) (’s-Gravenhage, P. v.d. Linden), 1e en 2e jrg. (1933-4): 8 S.o.

|145|

5 — Groningsch Kerkblad.
Weekblad der Geref. Kerk van Groningen (Groningen, E. Venema, 29e-35e jrg. (1934-40); 51 S.o.

 

2) Kerkhistorische artikelen

1 — Geref. Kerkbode.
Officieel orgaan van de Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) 1e-4e jrg. (1924-9), nrs 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27, 47, 61, 81, 82, 86, 87.
Uit de geschiedenis onzer Kerken.
Artt.-serie over ned. kg. 19e eeuw tot 1834 (8 artt.) en Afscheiding (H. de Cock) (8 artt).

2 — Ons Kerkblad.
Officieel orgaan van de Geref. Kerken van Rijswijk (Z.H.) enz., 1e jrg (1933), nrs. 2-8, 10-16, 23-33, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 51; 2e jrg (1934), nrs 1, 9.
Naar het Eeuwfeest der Scheiding.
Artt.-serie over ned. kg. 19e eeuw tot begin Afscheiding (35 artt.).

3 — Bouwen en Bewaren.
Orgaan van de Bond van Meisjesver. op Geref. Grondslag. 15e jrg., nr. 25 (12 okt. 1934, Afscheidingsnr.).
De Afscheiding.

4 — Groninger Kerkbode.
Orgaan van de Geref. Kerken in de stad en prov. Groningen. (Groningen, J. Haan), 45e jrg. (nr. 13 okt. 1934, Afscheidingsnr.).
Afscheiding en Gezangen.

5 — Groninger Kerkbode (id.), 18e-22e jrg. (nrs. 23 jan. 1937-25 okt. 1941.)
Grepen uit de geschiedenis der kerk.
Artt.-serie (tweewekelijks) speciaal over het Reveil (115 artt.).

6 — De Reformatie, 26e jrg. (1950-1). (Goes, Oosterbaan & Le Cointre.)
Kerkelijk leven:
Niet het werk eens menschen, blz. 227;
Gods instrument, blz. 235;
Waardig geacht, smaadheid te lijden, blz. 243;
Gehaat, apart gezet, gesmaad, uitgeworpen, blz. 252.
Artt. over Hendrik de Cock.

7 — De Reformatie, 29e jrg. (1953-4).
Kerkelijk leven:
Herdenking Servet-Castellio, blz. 43.
Wat toch blinde haat kan brouwen, blz. 51;

|146|

Servet in Genève, blz. 59;
Castellio, blz. 67;
Christendom en Humanisme, blz. 74.
Artt. i.v.m. de herdenking van Servet en Castellio.
Reformatie en Retrospectie, blz. 105, 111.
Artt. over verlossing uit grote zwarigheden te Bern (1532) door optreden van Capito.
Correspondentie over afvaardiging Engelse vluchtelingen-kerken naar de Dordtse Synode, blz. 112.
Antwoord op verzoek om litt. opgave over dit onderwerp.

8 — De Reformatie, 31e jrg. (1955-6).
Uit de Historie:
Groen van Prinsterer en de afgescheidenen, blz. 109 vv.
Serie van 26 artt.

 

3) Kerkrechtelijke artikelen

1 — Geref. Kerkbode.
Officieel orgaan van de Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) 1e jrg. (1924-5) nrs. 16, 18; 3e jrg. (1926-7) nrs. 55, 56.
Van de Christelijke handreiking.
4 artt. over diaconale collecten.

2 — Geref. Kerkbode.

(Id.), 5e jrg. (1929-31) nrs. 118-120, 122, 128, 129, 135, 140, 143.
Kerk en Overheid inzake Echtscheiding.
Artt.-serie over gronden van echtscheiding, met historisch exposé.
ibid., nr. 168.
De beteekenis der kerkelijke verkiezingen.

3 — Dienst.
Maandblad voor ouderlingen en diakenen in de Geref. Kerken in Nederland (Enschede, Te Sligte), 1e jrg. (1947)
Dienst der ouderlingen en vrijmaking, blz. 9.
Het artikel der singulariteit, blz. 21, 65.
Inz. art. 8 K.O.

4 — Dienst, 2e jrg. (1948).
Is de classis een bureau van advies?, blz. 87.
Taak der kerkeraden inzake de synodebesluiten, blz. 135.

5 — De Reformatie, 21e jrg. (1945-6).
Kerkelijk leven:
De Utrechtsche Synode en het Geref. Kerkrecht, blz. 189 vv.
5 artt. over de kerkrecht, besluiten Gen. Syn. Utrecht (1946) gebonden kerken.

|147|

6 — De Reformatie, 22e jrg. (1946-7).
Kerkelijk leven:
De stem uit den rechterstoel en die van ’t recht, blz. 179,187.
Inz. de zg. plicht tot aanwezigheid ter Gen. Syn. Utrecht-Sneek (1942) van Prof. Dr. K. Schilder als preadviserend lid.

7 — De Reformatie, 23e jrg. (1947-8).
Kerkelijk leven:
Het ontwerp van een kerkorde der Ned. Herv. Kerk, blz. 176.
Prof. Dr S. Greijdanus-nr.:
Prof. Greijdanus en het Geref. Kerkrecht, blz. 303.
Uit de Historie:
Vitringa over nut, noodzakelijkheid, gezag van Synoden. blz. 409 vv.
3 artt., gevolgd door 10 andere in jrg. 24.

8 — De Reformatie, 24e jrg. (1948-9).
Hoofdartikel:
Het Apostolaat, blz. 57 vv.
Serie van 8 artt.; rede, gehouden bij de opening der lessen a. d. Theol. Hogeschool op 1 okt. 1948, sterk vermeerderd en van aantt. voorzien.
Kerkelijk leven:
Trouweloze verlating van den dienst, blz. 293, 323.
Inz. art. 80 K.O.
Uit de Historie:
Vitringa over nut, noodzakelijkheid, gezag van Synoden, blz. 6 vv.
10 verdere artt., vervolg van 3 eerdere in jrg. 23.

9 — De Reformatie, 26e jrg. (1950-1).
Hoofdartikel:
Apostolische successie, blz. 289;
De Roomsche hiërarchie en de Schrift, blz. 297;
De Roomsche successie en de traditie, blz. 305;
De Reformatie contra Rome, blz. 313.
4 artt. inz. de roomse leer betr. de „apostolische successie”, met litt.-opgave.
De Orde der Kerk, blz. 357.
Uitvoerige bespreking van het onder deze titel verschenen werk van Dr. F. L. Bos.
Jubileum-nr.:
Kerkrecht: Veel kerk en weinig recht?, blz. 17, 28.
Inz. de betekenis van De Ref. voor de handhaving en verdediging van het geref. kerkrecht.

|148|

10 — De Reformatie, 27e jrg. (1951-2).
Hoofdartikel:
Goede Orde?, blz. 353.
Uitvoerige bespreking van Ds. Joh. Jansen, Korte Verklaring v. d. Kerkorde der Geref. Kerken, 3e dr.
Kerkelijk leven:
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk in de practijk, blz. 243;
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Bond, blz. 250;
De Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk, blz. 331;
Phraseologie inzake de Kerkorde der Ned. Herv. Kerk, blz. 338.
De positie van de diakenen, blz. 358, 361, 365, 371.
Inz. Prof. J. Hovius, Behooren de diakenen tot den kerkeraad?
Driestarren.

11 — De Reformatie, 28e jrg. (1952-3).
Hoofdartikel:
Leiden alle wegen naar Rome?, blz. 69, 77, 85, 101.
4 artt. n.a.v. art. Dr. H. v.d. Linde in In de Waagschaal.
Kerkelijk leven:
Tendimus in Latium, blz. 79;
Recht-staf of krom-staf, blz. 108.
2 artt. n.a.v. art. Dr. O. Noordmans in In de Waagschaal.
Het recht in Christus’ kerk naar Deuteronomium, blz. 227 vv.
11 artt. waarin verwerkt college-voordrachten Prof. B. Holwerda.
Tuchtrecht der meerdere vergaderingen, blz. 171;
Tuchtrecht meerdere vergaderingen in de gebonden kerken, blz. 299;
Bevoegdheid op grond van eenheids-openbaring?, blz. 308;
Vergulde pil, blz. 315;
Collegialistisch kerkrecht, blz. 322.
5 artt. inz. besluiten synode-Rotterdam (1952) gebonden kerken betr. tuchtrecht meerdere vergaderingen.
Over de brochure „Terug naar de wissel”, blz. 330;
Waar ligt de wissel?, blz. 338;
De vorm van het recht en niet de zaak van het recht?, blz. 347;
Aanstonds, blz. 353;
Niet: de Bijbel dicht, de Kerkenorde open, blz. 358;
Hoe de Kerkenorde niet moet gehanteerd worden, blz. 362;
Eerst de Bijbel open — dan de Kerkenorde, blz. 366;
Het „horen” van partijen in het licht van Schrift en historie, blz. 370;

|149|

De letter van de Kerkenorde, blz. 378;
Synodale hiërarchie, blz. 386.
Artt.-serie, speciaal inz. de behandeling van appèls door meerdere vergaderingen; voortgezet in jrg. 29.
Driestarren.

12 — De Reformatie, 29e jrg. (1953-4).
Hoofdartikel:
Actueel kerkelijk proces, blz. 357 vv.
6 artt. over proces Free Church contra United Free Church in Schotland, begin v. deze eeuw; voortzetting van serie in jrg. 30.
Kerkelijk leven:
Kerkelijk appèl, blz. 19;
Appèl onder Israël, blz. 26;
Appèl door de H. Schrift niet toegelaten?, blz. 35;
Iets over herkomst en geschiedenis van ’t appèlrecht, blz. 43;
Recht van appèl overgenomen uit het Romeinsche recht, blz. 50;
Appèl in de oude kerk en de kerk der Middeleeuwen, blz. 60;
Appèl bij Calvijn, blz. 67;
Appèl in de franse kerken, blz. 76;
Appèlrecht in ons land voorheen en thans, blz. 83;
Appèl in de Wezelse artikelen, blz. 90;
De Emdense synode over appèl, blz. 135;
Appèl na Emden, blz. 151;
Wie heeft recht van appèl?, blz. 158;
Appèl en revisie, blz. 167;
Kerkelijke beroeps-instanties, blz. 175;
Dr Kuyper’s voorslag inzake beperking appèlrecht, blz. 183;
Zijn we met de huidige appèl-behandeling op de goede weg?, blz. 190;
Kerkelijke rechtspraak naar kerkelijke stijl, blz. 199;
Arbitrale pacificatie, blz. 208;
Zwakke plekken, blz. 214;
Rechtspraak alleen op grond van de stukken?, blz. 223;
Scheiding van recht en feit?, blz. 239;
Samenvatting appèlrecht, blz. 247, 254, 262;
Kerkelijke arbitrage, blz. 327;
Arbitrage en rechtszekerheid, blz. 334.
Deze serie van 27 artt. over het kerkelijk appèlrecht is een voortzetting v. d. 10 eerdere artt. in jrg. 28.
Een veelomstreden kwestie, blz. 215;
Voorgestelde opheffing van Art. 185 der Grondwet, blz. 239;
Kerkelijke goederen vóór de Reformatie, blz. 248;
Kerkelijke goederen tijdens de Republiek, blz. 255;
De kerkelijke goederen na de Omwenteling, blz. 263;
Van Staats-creatuur tot Staats-erfgenaam, blz. 278;

|150|

Recht en onrecht nopens de kerkelijke goederen, blz. 287;
Recht op kerkelijke goederen, blz. 310;
Losmaking van de fin. band tussen Staat en Kerk, blz. 319.
Artt.-serie n.a.v. verzoek a.d. regering inz. pensioenen door emeriti-predikanten N.H.K., en rapport Staatscommissie inz. opheffing Art. 185 Grondwet.

13 — De Reformatie, 30e jrg. (1954-5).
Hoofdartikel:
Actueel kerkelijk proces, blz. 1vv.
4 artt, voortzetting van reeks in jrg. 29.
Kerkelijk leven:
„Openbaring” van Christus’ lichaam, blz. 91;
Ubi principia demonstrandi?, blz. 98.
Kritiek op beschouwingen v. Prof. Dr. H.N. Ridderbos.
De ambtelijke positie v. d. Kamper hoogleraren, blz. 194 vv.
3 artt. n.a.v. voorstel, de hoogleraren niet meer te emeriteren naar art. 13 K.O., maar hen te doen beroepen door de kerk van Kampen.
Concept nieuwe Kerkenorde, blz. 218 vv.
5 artt. inz. Rapport depp. herziening K.O. gebonden kerken.
Driestarren.

14 — De Reformatie, 31e jrg. (1955-6).
Kerkelijk leven:
Van heren en knechten, blz. 138;
Geen enkele vorm van hiërarchie, blz. 154;
Geen improvisaties, blz. 154;
Gang kerkelijk rechtsgeding, blz. 163 v.;
Mag men artt. van de K.O. verklaren en aanwenden tegen hun bedoeling in?, blz. 170;
What is the matter?, blz. 178;
Isolering niet mogelijk, blz. 178;
Geen vertekend beeld, blz. 179;
Bevoegdheid kerkelijke vergaderingen, blz. 186;
Langs elkaar heen?, blz. 187;
Wie goed onderscheidt, blz. 187;
Kleingoed, blz. 202, 244;
Niet eindeloos, blz. 210;
Heel de zaak van ’t appèl of alleen „het bewijs”?, blz. 211;
Heel de zaak van appellant op ’t tapijt, blz. 218;
Beroep en beroepen, blz. 218;
De zonde niet laten liggen, blz. 218;
„Oordeelt gij hetgeen ik zeg", blz. 218;
Trigland, blz. 219;
Historisch moment uit de strijd tegen machtsaanmatiging, blz. 226;

|151|

Met vreugde onderzoek toegestaan, blz. 227;
Apologetische Verklaring, blz. 227;
„Niets mee te maken” of „misschien toch nog wel iets te leren”?, blz. 235;
Het recht van vermaan, blz. 235;
Veel gevallen — korte regel, blz. 254;
Verzoening, tweeërlei aspect, blz. 254;
Hoofdbeginselen, blz. 271;
Het onderzoek, blz. 271;
Verzoening, blz. 271, 280;
Winnen, blz. 280.
Nieuwe serie van 33 artt. speciaal inz. de behandeling van appèls door meerdere vergaderingen.
Kerkeraad en gemeente, blz. 289, 306, 316.
Geen mensenmacht tussen Christus en de gemeente.

15 — De Reformatie, 32e jrg. (1957-8).
Kerkelijk leven:
Debat Handboek, blz. 2;
Nieuw gevoelen inz. toepassing art. 31 K.O., blz. 11;
Geref. Kerken en Personen inz. appèl-procedures, blz. 18;
Het Doleantie-kerkrecht, blz. 26;
Hebben de Geref. Kerken nooit goede kerkrechtelijke leiding gehad?, blz. 34, 43;
Van de Historie naar de Schrift, blz. 50;
Bouquetje Polemiek, blz. 61, 68, 76, 84, 93, 102, 111, 117.
Nieuwe artt.-serie vnl. inz. behandeling van kerkelijke appèls door (bevoegdheid en taak in dezen van) meerdere vergaderingen, n.a.v. persreacties op „Jaaroverzicht 1956-1957” in Handboek 1957.

16 — Geref. Kerkbode Groningen, Friesland, Drente (Sappemeer, Kleefsman & V.d. Veen), 13e jrg. (1957).
Debat Handboek, nr. 40;
Letter, geest en bedoeling der K.O. inz. appèllen, nr. 41;
Doleantie-kerkrecht, nr. 42;
Hebben de Geref. Kerken nooit goede kerkrechtelijke leiding gehad?, nr. 43;
Naar het Woord Gods, nr. 44;
Wat polemiek, nrs. 45, 46.
Wederwoord op kritiek Ds. D. van Dijk „Jaaroverzicht 1956-1957” in Handboek 1957; ten dele identiek met artt-serie in De Ref.

 

4) Overige artikelen

1 — Geref. Kerkbode.
Officieel orgaan van de Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) 3e jrg. (1926-7).

|152|

Over echtscheiding, nr. 57;
Over Nieuwjaar, nr. 58;
Punten van reformatie, nr. 64.

2 — Geref. Kerkbode. (id.), 5e jrg. (1929-31).
Kerkelijk besef, nrs. 119, 126, 130.
Is er behoefte aan een nieuwe Bijbelvertaling?, nrs. 164-9.

3 — De Reformatie, 10e jrg. (1929-30).
Het boek van de week:
Over Emil Ludwig, blz. 237.
Inz. E. Ludwig, Napoleon.

4 — Ons Kerkblad.
Officieel orgaan van de Geref. Kerken van Rijswijk (Z.H.) enz., 1e jrg. (1933).
Onze kerkelijke gezangen, nrs 32 vv.
Serie van 14 artt. over de gezangen, ingevoerd door de Gen. Synode van Middelburg (1933).

5 — De Reformatie, 20e jrg. (1945).
Uit de Historie:
1945 in vergelijking met 1813, blz. 383, 392, 399.
3 artt. over de bevrijding van het Franse en het Duitse juk.

6 — De Reformatie, 22e jrg. (1946-7).
Hoofdartikel:
Millioenplan.
Verklaring, gepubliceerd samen met veertien andere brs., met advies niet mee te werken aan het A.R. 2e millioenplan.

7 — De Reformatie, 23e jrg. (1947-8).
Kerkelijk leven:
Het „concrete voorstel tot hereniging” van ds B.A. Bos, blz. 419, 428, 441.
Schooldagnr.:
Rede Schooldag 1947, blz. 5.

8 — De Reformatie, 24e jrg. (1948-9).
Kerkelijk leven:
In welken weg dan ook, blz. 33;
Nieuw Oosterbeeksch palliatief, blz. 136 vv.
8 artt. inz. tien stellingen van Dr. F.L. Bos en Ds. E.G. van Teylingen.
Caricatuur?, blz. 207;
Bibliotheek Theol. Hogeschool, blz. 352.
Schooldagnr.:
De kosten van de Schooldag, blz. 13.

|153|

9 — De Reformatie, 25e jrg. (1949-50).
Kerkelijk leven:
De Haagsche Parade, blz. 3vv.
5 artt. inz. besluiten Gen. Syn. ’s-Gravenhage gebonden kerken betr. „toenadering” enz.
Naar het diensthuis teruggekeerd, blz. 203 vv.
5 artt. inz. terugkeer Ds. B.A. Bos e.a. naar de gebonden kerken.
Van Biblia en een nieuwe Thèkè, blz. 315.
Een rijk gezegend bibliotheek jaar, blz. 324.
Schooldagnr.:
De breedte en de diepte, blz. 16.

10 — De Reformatie, 26e jrg. (1950-1).
Schooldagnr.:
Kerkbank en Katheder, blz. 35.

11 — De Reformatie, 27e jrg. (1951-2).
Kerkelijk leven (o.m.):
Schorsingsgronden Ds W.G.F. van Herwijnen, blz. 175.
Onze bibliotheek en „als we nu eens ....”, blz. 183.
De allereerst geschorste ouderling voor een puzzle gesteld, blz. 284.
„Hereniging” met de gebonden kerken?, blz. 294.
Toespraak bij het sluiten der lessen c. 1951-2, blz. 298.
Weemoed en dankbaarheid in een jaar Bibliotheek-leven, blz. 300.
„Anders denken” een beletsel voor „hereniging”?, blz. 308.
„Her-eniging”? Wederkeer!, blz. 314.
Een proefproces inz. de naam der kerken, blz. 323.
Theorie, practijk en infiltratie van Barthianisme, blz. 346.
In Memoriam Prof. Dr. K. Schilder-nr.:
Prof. Dr K. Schilder (met overige hoogleraren), blz. 208;
Prof. Dr K. Schilder, vindicerend het recht Gods, blz. 209;
Gedachteniswoord bij de hervatting der colleges, blz. 226.
In Memoriam Prof. B. Holwerda-nr.:
Prof. B. Holwerda (met overige hoogleraren), blz. 259;
Prof. B. Holwerda, de Schriftverklaarder, blz. 259;
Gedachteniswoord bij de hervatting der colleges, blz. 265.
Schooldagnr. :
Een schip vol dwazen, blz. 8.
Driestarren.
24 in totaal (sommige kerkrechtelijk).
Persschouw.
In 3 nrs., nl. blz. 294, 312, 335.

|154|

12 — De Reformatie, 28e jrg. (1952-3).
Hoofdartikel:
Hybris van het Relativisme, blz. 129.
Politieke propaganda of gesprek?, blz. 137.
De nacht van Zaterdag op Zondag, blz. 152.
Watersnood: omvang en oorzaken, blz. 153.
Kerkelijk leven (o.m.):
De nieuwbenoemde hoogleraren, blz. 26.
Van Kant tot Drees, blz. 42, 50.
Is de kerk het laatste asyl van de waarheid in deze wereld?, blz. 58.
Twee-maten-meterij, blz. 58.
„Kralingen”, blz. 70.
Van de baan zwierend, blz. 87.
De opgelegde „eenheid” in de Ned. Herv. Kerk, blz. 115.
Overzicht fata Theol. Hogeschool, blz. 179.
Over de Aprilbeweging, blz. 258, 266, 275, 285, 291.
Schooldag-nr. (1952):
Na de Schooldag, blz. 1;
Reformatie en tentatie, blz. 2.
Schooldag-nr. (1953):
Nutteloos leergeld, blz. 395.
Driestarren.
34 in totaal (sommige kerkrechtelijk).

13 — De Reformatie, 29e jrg. (1953-4).
Kerkelijk leven (o.m.):
Niet-beschaamde studenten, blz. 6.
Onbevredigende polemiek (contra Dr. F.L. Bos), blz. 90.
Nog eens: de gebroken vaas (inz. procedure-Ds. Taverne), blz. 119.
Antwoord aan Ds Timmer, blz. 127.
Gods kerk en onze vele kerken, blz. 167.
Katholiserend Protestantisme, blz. 200.
Half-weg doorgangspunt; geen eindpunt, blz. 207.
Incarnatio continua?, blz. 215.
Dr Mulders Dissertatie, blz. 215.
Schrift en traditie, blz. 223.
75-jarig bestaan der Vrije Universiteit, blz. 263.
Brochure G. Goossens, blz. 288, 302.
Schooldag en Gouden Feest (1854-1904), blz. 296.
Schooldag en Eeuwfeest (1854-1954), blz. 297.
Verslag Bibl. Theol. Hogeschool 1953-4, blz. 312.
Samengang, Christendom-Islam?, blz. 350 vv.

|155|

Driestarren.
84 in totaal (sommige kerkrechtelijk).

14 — De Reformatie, 30e jrg. (1954-5).
Kerkelijk leven (o.m.):
Om Kralingen, blz. 19.
Voor steun: doorboring, blz. 27.
Met apenmunt betalen, blz. 51.
De kern van de zaak, blz. 99.
Slaapt het kerkvolk rustig voort?, blz. 115.
Ter opscherping, blz. 138.
Promotie dr Holwerda, blz. 194.
De predikantstractementen, blz. 259, 267, 274, 282.
Promotie dr J. Bosch, blz. 260.
Mislukt eenheidsstreven i.d. Ned. Herv. Kerk, blz. 275, 282.
Promotie Mr L. Roeleveld, blz. 299.
Aan onze lezers, blz. 299.
Jaarverslag Bibliotheek 1954-5, blz. 323, 332.
Schooldag-nr. (1954):
Kairos, blz. 2.
Driestarren.
67 in totaal (sommige kerkrechtelijk).

15 — De Reformatie, 31e jrg. (1955-6).
Kerkelijk leven:
Vreugde om en met Hasselts kerk, blz. 243.
Verslag Bibliotheek Theol. Hogeschool 1955-6, blz. 341.
Schooldag-nr. (1955):
Pieus of scandaleus, blz. 11.
Schooldag-nr. (1956):
Tot hiertoe .... en verder, blz. 418.

16 — De Reformatie, 32e jrg. (1956-7).
Kerkelijk leven:
Hasselt, blz. 159.
Bibliotheekverslag 1956-7, blz. 304, 311.
Aspecten van kerkelijke reformatie, blz. 318, 328, 337.

17 — De Reformatie, 33e jrg. (1957-8).
Schooldag-nr. (1957):
Onderwijs overbodig?, blz. 3.

 

5) Boekbesprekingen

Omstreeks 137 boekbesprekingen in diverse organen (de rec. in de Ni. Prov. Gron. Ct. werden niet ondertekend, waardoor

|156|

het totale aantal zich niet nauwkeurig laat vaststellen), nl. in:

1 — Geref. Kerkbode.
Officieel orgaan van de Geref. Kerk te Rijswijk (Z.H.) 1e-5e jrg. (1924-31): 48 rec.

2 — Geref. Kerkbode van Rijswijk (Z.H.) en ’s-Gravenhage-Z., 1e jrg. (1932): 6 rec.

3 — Ons Kerkblad.
Officieel orgaan van de Geref. Kerken van Rijswijk (Z.H.) enz., 1e en 2e jrg. (1933-4): 4 rec.

4 — Nieuw Prov. Groninger Courant (Groningen, Jan Haan), jrg 1938 vv.: omstreeks 50 rec.

5 — De Reformatie, 23e-30e jrg. (1947-54): 28 rec.

6 — Dienst, 2e jrg. (1948): 1 rec.