Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

Het ambtswerk van de predikant, bedoeld in art. 18 lid 2 sub a, omvat de volledige herderlijke zorg over zijn gemeente(n) met name door de bediening van Woord en Sacrament, zielszorg, onderwijzing in het Woord van God en in de leer der Kerk en verkondiging van het Woord in de wereld.