Heuvel, P. van den, Bos, F.T., Koffeman, L.J., Wallet, B., Willemze, T.M.

Woord vooraf

2004

|13|

Woord vooraf

 

Op 12 december 2003 hebben de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden het besluit genomen tot vereniging van de kerken.
Met ingang van 1 mei 2004 vormen zij gezamenlijk de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat betekent dat voor alle kerkenraden en gemeenten en voor alle andere ambtelijke vergaderingen en organen van deze drie kerken in 2004 een nieuw kerkrecht van kracht wordt: de kerkorde, ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Om hen bij het hanteren van deze nieuwe bepalingen behulpzaam te zijn, is deze toelichting geschreven. De auteurs zijn allen bij het totstandkomen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland betrokken geweest.

Drs. B. Wallet, voorzitter van de Werkgroep Kerkorde, schreef hoofdstuk 1, de theologische verantwoording.
De hoofdstukken 2 t/m 6 zijn van de hand van dr. P. van den Heuvel, die ook de eindredactie en de registers voor zijn rekening nam.
Prof. dr. L.J. Koffeman schreef de hoofdstukken 7 t/m 10, 13 en 14.
Het hoofdstuk over de kerkelijke rechtspraak, hoofdstuk 11, werd verzorgd door mevr. mr. T.M. Willemze.
Dr. F.T. Bos schreef de hoofdstukken 12 en 15 en tekende voor de organigrammen.

De auteurs zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun eigen bijdragen, maar ze hechten eraan te vermelden dat alle hoofdstukken door hen gezamenlijk zijn besproken, zodat er in hoge mate van gemeenschappelijkheid sprake is.

Ze spreken de hoop uit dat deze toelichting de gemeenten en de kerk zal dienen bij de ordening van het kerkelijke leven.

P. van den Heuvel
F.T. Bos
L.J. Koffeman
B. Wallet
T.M. Willemze