Hoofdstuk I

Inleiding

1. Naar het apostolisch voorschrift van 1 Corinthe 14: 40, dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in goede orde behoort te geschieden, wordt in deze kerkorde een aantal regelen gegeven voor het leven en werken van de kerk, met het oog op het volbrengen van de taak, waartoe zij naar de Heilige Schrift en haar belijdenis geroepen is.
2. De voornaamste onderwerpen, die in de kerkorde achtereenvolgens ter sprake gebracht worden, zijn: de ambten van de kerk, de vergaderingen van de kerk, het werk van de kerk, het vermaan en de tucht van de kerk en de betrekkingen van de kerk naar buiten.


1) Tot de Gereformeerde Kerken in Nederland worden ook gerekend de kerken, samenkomende in de „Synode der altreformierten Kirche in Niedersachsen”, welke gevormd wordt door de classis Bentheim en de classis Oost-Friesland. Deze synode heeft onder bepaalde beperkingen de rechten van een particuliere synode. Een en ander is nader omschreven in de door de generale synode vastgestelde regeling (acta generale synode Groningen (1927), art. 33 en acta generale synode Assen (1957/58), art. 427).