Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 75

Zij die uit een andere dan een Gereformeerde Kerk daartoe het verlangen kenbaar maken, zullen tot het heilig avondmaal toegang verkrijgen, nadat zij, op grond van een door de kerkenraad ingesteld onderzoek naar hun leer en wandel, in de gemeente zijn opgenomen. De kerkenraad kan daarbij bepalen dat vooraf door hen openbare belijdenis des geloofs moet worden afgelegd.