Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Het Avondmaal des Heeren zal alle twee maanden eens, zoveel het mogelijk is, gehouden worden, en zal stichtelijk zijn, waar het de gelegenheid der Kerken lijden kan, dat op den Paaschdag, Pinksterdag en Kerstdag hetzelve geschiede. Doch ter plaatse waar nog geene Kerkelijke orde is, zal men eerst Ouderlingen en Diakenen bij provisie stellen.