Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

De Dienaren des Woords Gods, en desgelijks de Professoren in de Theologie — ’t welk ook den anderen Professoren wel betaamt — zullen de belijdenis des Geloofs der Nederlandsche Kerken onderteekenen, en de Dienaren, die zulks refuseeren, zullen de facto van hunnen Dienst bij den Kerkeraad of de Classe opgeschorst worden, tot ter tijd toe dat zij zich daarin geheellijk verklaard zullen hebben, en indien zij obstinatelijk in weigering blijven, zullen zij van hunnen Dienst geheellijk afgesteld worden.