Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 75

Lid
3

Zij die uit een andere gemeente overkomen, zullen tot het heilig avondmaal toegang verkrijgen op grond van een overgelegde attestatie, voor zover deze genoegzame waarborg biedt van een gezonde leer en een godvrezende wandel.