Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant is na behoorlijke kennisgeving aan zijn kerkeraad van de waarneming van zijn plaatselijke ambtsverrichtingen ontheven in de volgende gevallen:
a. bij ziekte of andere volstrekte verhindering;
b. bij werkzaamheden, rechtstreeks voortvloeiend uit synodale opdrachten;
c. tijdens vakantie in overeenstemming met de beroepsvoorwaarden;
d. tijdens studieverlof als bedoeld in de Ordening op de tractementen en de overige arbeidsvoorwaarden der predikanten.