Men sal oock d’ Ouderlinghen en Diaconen met afeijsschinghe der ghetrouwicheijt ende ghebede tot Godt in haren dienste beuestighen, na de forme ghelijck als bouen vanden Dienaren verhaelt is.