In Ecclesiis, quarum instituendarum nobis libertas datur, pane communi seu cibario vtendum eumque frangendum esse in sacrae coenae administratione censemus. Eundo autem stando vel sedendo sacrae coenae communicare indifferens iudicamus, idcirco ratione vtentur Ecclesiae, quae ipsis commodissima videbitur.
Cantare Psalmos, aut sacras literas legere, dum sacra coena administratur, liberum Ecclesiis relinquitur, quemadmodum et verbis Christi vel Pauli vti in exhibendo pane et vino, qua in re cavebitur, ne verborum pronunciatio in consecrationis spetiem vel opinionem tandem trahatur.

In den Ghemeenten, daer ons vrijheyt ghegheven wort te mogen reformeren1), achten wy datmen ghemeyn spijsbroot ghebruycken, ende ’t selve in de uytdelinge des Nachtmaels breecken moet. Maer2) staende ofte sittende ’t Nachtmael te ontfanghen, oordeelen wy middelmatigh te zijn. Derhalven sullen die Ghemeenten sulck eene wijse ghebruycken, die hen de alder-gheleghenste dunckt te zijn. Psalmen te singen, ofte yet wat uyt de heylighe Schrift te lesen ter wijle ’t heylighe Avontmael uytghedeelt wort, wort den Kercken vry ghelaten. Insghelijcx oock staet in de vrijheyt der Kercken die woorden Christi ofte Pauli te ghebruycken, in ’t uitreycken des Broodts ende des Wijns, waer in men toesien sal, dat het uyt-spreken der woorden, met der tijt niet tot een schijn ofte waen van Consecratie ghetrocken en werde.


1) Voor de laatste acht woorden heeft J.: da vns zu lehren, vnd zu vnterrichten freyheit zu gelassen.
2) Tusschen dit en het volgende woord hebben nr. 3 en C. beiden nog het woord: gaande; en evenzoo J.: gehende.