Examinabuntur ministri ab iis a quibus eliguntur, si probetur eorum doctrina et vita, confirmabuntur cum solemnibus praecibus et impositione manuum, absque superstitione tamen et necessitate.

De Dienaren des Woorts sullen gheëxamineert, dat is, ondersocht worden van den ghenen daer van sy vercooren worden. Ist dat haer Leer ende leven voor goet bekent wort1), soo  sullen sy met Ghebeden daer toe dienende2), ende oplegginghe der handen (doch sonder superstitie ende nootsaeckelijckheyt) bevestight worden.


1) Voor de laatste tien woorden heeft C.: ende soo sij oprecht bevonden sijn in leere ende leeven.
2) Voor de laatste vijf woorden heeft J.: mit gewonlichen gebreuchen.