Civiel recht

Civiel recht en kerkrecht

Kerkrecht.nl richt zich niet speciaal op het grensvlak van kerkrecht en algemeen Nederlands recht.
Daarvoor word je verwezen naar het Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht.
Voor algemene informatie over het Nederlands recht en jurisprudentie kunt u terecht op www.rechtspraak.nl.
Jurisprudentie die kerken en kerkrecht raakt wordt bijgehouden door het NTKR.

Het actuele standaardwerk op dit terrein is momenteel: L.C. van Drimmelen & T.J. van der Ploeg (red.), Geloofsgemeenchappen en recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014 (➝ site uitgever)

Publicaties

Wel is een aantal publicaties opgenomen die gaan over de verbinding tussen kerkrecht en Nederlands recht:

L. Roeleveld, Gereformeerde kerken in het privaatrecht, Zeist z.j. [1958]
L. Roeleveld, ‛Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek’, Lucerna jrg. 1 (1958-59) 1,33-47 (december 1958)
F.T. Oldenhuis, Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten, Groningen 1977
F.T. Oldenhuis, ‘Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen’, WPNR jrg. 119, nr. 5865, p. 155-159 (19 maart 1988)
F.T. Oldenhuis, ‘Kerkgenootschappen en privaatrecht (I)’, WPNR jrg. 119, nr. 5869, p. 211-215 (16 april 1988)
F.T. Oldenhuis, ‘Kerkgenootschappen en privaatrecht (II)’, WPNR jrg. 119, nr. 5870, p. 231-234 (23 april 1988)
F.T. Oldenhuis, Kerkgenootschappen en privaatrecht, in: CJHB Brunner-bundel, Deventer 1994
A.H. Santing-Wubs, Kerken in geding, Den Haag 2002
G.J. Scholten, ‘Fusies op kerkelijk terrein’, WPNR jrg. 101, nr. 5089, p. 327-329 (1970)
P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht — Algemeen Deel, Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1931
P. Scholten, Verzamelde Geschriften van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten — Deel I, Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1949

onderdelen uit: L.C. van Drimmelen/T.J. van der Ploeg, Kerk en recht, Utrecht 2004