Schokking, H., 1902
De leertucht in de Gereformeerde Kerk van Nederland tusschen 1570 en 1620

Visser, J.Th. de, 1926
Kerk en Staat. Eerste deel. Buitenland

Visser, J.Th. de, 1926
Kerk en Staat. Tweede deel. Nederland (vóór en tijdens de Republiek)

Visser, J.Th. de, 1927
Kerk en Staat. Derde deel. Nederland van 1796 tot op heden

Bouwman, H., 1928
Gereformeerd Kerkrecht I Registers

Lonkhuyzen, J. van, 1931
Iets over Gereformeerd Kerkrecht

Bouwman, H., 1934
Gereformeerd Kerkrecht II Registers

Lonkhuyzen, J. van, 1939
Goed onderscheiden!

Grosheide, F.W., 1952
Wat leert het Nieuwe Testament inzake de tucht?

Kersten, G.H., 1961
Kerkelijk handboekje (tweede druk)

Kamphuis, J., 1967
Op zoek naar de belijdende volkskerk

Plomp, J., 1969
De kerkelijke tucht bij Calvijn

Goeters, J.F.G., 1969
Kirchenordnung der Kurpfalz, 15 november 1563

Goeters, J.F.G., 1969
Kirchenratsordnung der Kurpfalz, 21 juli 1564

Spijker, W. van ’t, 1972
Goddelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer

Spijker, W. van ’t, 1974
Democratisering van de kerk anno 1562

Nauta, D., 1985
Van Nederduitsche Gereformeerde Kerken naar Gereformeerde Kerken in Nederland

Rongen, G. van, 1986
De Westminster Confessie met de Grote en de Kleine Catechismus

Spijker, W. van ’t, Drimmelen, L.C. van, 1992
Inleiding tot de studie van het kerkrecht (tweede druk)

Hofman, T.M., 1997
Eenich achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620

Aalders, M.J., 1998
De wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853

Steenks, D.H.J., 1999
‘Tussen ons gezegd en gezwegen’. Over het ambtsgeheim van predikanten

Boelens, O.G.M., 2001
De “Lex ecclesiae fundamentalis”: een gemiste kans of een kansloze misser?

Kronenburg, J., 2003
Episcopus oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk

Howell, Jacobus Hercules, 2004
Binding aan kerkelijke besluite — ’n Gereformeerd kerkregtelike studie

Van Wyk, B.J., 2005
Die kerkorde en die kerklike reg in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika aan die hand van die presbiteriaal-sinodale kerkbegrip

Broeke, C. van den, 2005
Een geschiedenis van de classis

Meijer, G.J., 2006
Appèl met die oog op regsherstel. ’n Gereformeerd kerkregtelike studie

Oldenhuis, F.T., 2007
Schurende relaties tussen recht en religie


De Dordtse Kerkorde, met inleiding, aantekeningen en toelichting voor hedendaags gebruik

Plaatjies-Van Huffel, M.-A., 2008
Die Doleansiekerkreg en die kerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerke en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika

Voorberg, P.L., 2009
Het tijdstip van de bediening van de doop in de Gereformeerde Traditie van de 19e – 21e eeuw

Jong, K.W. de, 2010
Recht in de wereld, maar niet van de wereld