|1|

Inleiding

De generale synode Harderwijk 2011-2012 heeft de tekst van de herziene kerkorde in eerste lezing (HKO) vastgesteld (Acta art. 26B-C). Daarbij heeft de synode de kerken verzocht zich op classisniveau te beraden over de tekst van deze herziene kerkorde in eerste lezing en eventueel zwaarwegende consideraties omtrent deze tekst aan de eerstvolgende synode kenbaar te maken. De sluitingstermijn hiervoor was 1 januari 2014.

 

Consideraties van classes

Deputaten ontvingen consideraties van de volgende classes:

Amersfoort
Arnhem
Assen
Enschede
Harderwijk
Leeuwarden
Middelburg
Midden-Holland
Rotterdam
Utrecht

Deputaten hebben deze consideraties van de classes gerangschikt naar de artikelen van de herziene kerkorde in eerste lezing. Met betrekking tot die artikelen of onderdelen daarvan waaromtrent een consideratie is ingebracht, treft de lezer hierna artikelsgewijs aan:
1e tekst van het artikel(onderdeel) in de herziene kerkorde in eerste lezing (HKO) (rood)
2e ingebrachte consideratie(s) per artikel(onderdeel)
3e preadvies van deputaten
4e voorstel van deputaten (blauw)

 

Inbreng van generale deputaatschappen

Deputaten hebben zich beraden omtrent de inbreng vanuit de andere generale deputaatschappen. Deputaten hebben voor hen een voorlichtings- en overlegbijeenkomst georganiseerd. Aangezien het niet wenselijk voorkwam dat generale deputaten hun eventuele inbreng zouden moeten leveren onder de paraplu van een of meer classes, is aan de generale deputaten de mogelijkheid geboden van rechtstreekse inbreng, mits het uiteraard ook hier zou gaan om zwaarwegende consideraties. De inbreng van generale deputaten is verwerkt in deze rapportage. Voor een goede oordeelsvorming zijn als bijlagen bij dit rapport opgenomen:
Bijlage 1 Reactie deputaten liturgie en kerkmuziek
Bijlage 2 Reactie deputaten diaconale zaken

 

Eigen inbreng van deputaten HKO

Deputaten hebben op enkele punten ook zelf nog aan te brengen verbeteringen gesignaleerd. Zij ontlenen deze aan de gehouden voorlichtingsbijeenkomsten voor de classes en generale deputaatschappen, de gegeven basiscursus kerkelijke rechtspraak en aan eigen waarnemingen. Ook deze inbreng hebben zij in deze rapportage verwerkt.

 

Behandeling door de synode

Met betrekking tot de wijze van vaststelling van de herziene kerkorde in tweede lezing heeft de GS Harderwijk besloten (Acta art. 26C besluit 1 sub d) om de daarvoor geldende regels van de GS Zuidhorn 2002-2003 te handhaven, met dien verstande dat:

|2|

“1. de eerstvolgende synode (lees: de GS Ede 2014) de tekst van de herziene kerkorde in tweede, definitieve lezing vaststelt bij meerderheid van stemmen, na beraad over de ingebrachte zwaarwegende consideraties;
2. bij de vaststelling in tweede lezing amendering mogelijk is, met als voorwaarde dat de consideraties daartoe aanleiding geven. Voor het realiseren van een amendement is een gekwalificeerde meerderheid vereist van drievierde van het aantal uitgebrachte stemmen.”

 

Slot

Deputaten zeggen de classes en in hen de kerken alsmede de generale deputaatschappen dank voor hun inbreng in deze ronde. Deputaten zijn van oordeel dat zinvolle en bruikbare beschouwingen zijn ontvangen, die het eindresultaat slechts kunnen verbeteren.

 

Hattem, 15 februari 2014

Deputaten herziening kerkorde,

Ds. K. Harmannij
Ds. P. Niemeijer
Mr. dr. P.T. Pel
Mr. J. Storm
Dr. M. te Velde

Br. L.H. Olde (toegevoegd secretaris)