E66 particuliere synode
E66.1 De particuliere synode wijst de afgevaardigden naar de generale synode aan. Zij is verder uitsluitend belast met de kerkelijke rechtspraak volgens art. F76.
E66.2 Er zijn vier particuliere synodes. De ressorten worden vastgesteld door de generale synode.
E66.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling af naar de particuliere synode.

|28|

Consideraties classes Rotterdam en Leeuwarden
Classis Rotterdam heeft grote moeite met het samenkomen van de PS enkel nog ter verkiezing van afgevaardigden naar de GS. De functie van de PS als beroepsinstantie in de kerkelijke rechtspraak staat niet ter discussie. Maar afgevaardigden naar de GS kunnen veel beter vanuit de classes worden voorgedragen. Classis Rotterdam vraagt zich af of alle opties wel zijn doordacht.

Classis Leeuwarden betreurt het verdwijnen van de huidige deputaten ad art. 49 KO. Juist versterking van de classes kan gediend zijn met deskundige advisering door dergelijke deputaten. Kunnen zij niet alsnog worden aangehaakt bij de PS-nieuwe stijl in E66, vraagt de classis zich af.

Preadvies deputaten
1. Ter synode Harderwijk is uitvoerig gesproken over de positie van de particuliere synode: afschaffen, voortzetten, aanpassen? Zie Acta art. 26A (algemene bespreking) en Acta art. 26B (hoofdstukgewijze bespreking, in casu over hoofdstuk E). Na aanvankelijk een staking van stemmen bij een peiling over handhaving van de PS-oude stijl dan wel vorming van een PS-nieuwe stijl, was er uiteindelijk consensus over de taakstelling van de PS-nieuwe stijl: “Over de taakstelling van de PS (-nieuwe stijl, dep) bestaat een grote mate van eenstemmigheid, ...”.
2. Deputaten hebben in het Werkorde-traject allerlei varianten overwogen voor de afvaardiging naar de GS. De GS Harderwijk heeft uit haar midden een Commissie bestuurlijke effecten ingesteld, die de synode een inventarisatie heeft voorgelegd van de (mogelijke) effecten van afschaffing van de PS. Zie hiervoor de uitgebreide toelichting in WO-3 bij toen E11. Er is uiteindelijk welbewust gekozen voor handhaving van de PS met een beperkte taakstelling: de PS wijst de afgevaardigden af naar de GS.
3. Door deputaten is in het proces zeker de mogelijkheid overwogen van afvaardiging naar de GS vanuit de classes. Maar dit stuitte uiteindelijk op te veel bezwaren. Het argument van de classis Rotterdam dat er in classisverband meer bekendheid is over de geschiktheid c.q. kwaliteiten voor afvaardiging, kan juist zijn. Des te belangrijker is het dat de classes daarom in de nieuwe opzet die broeders afvaardigen naar de PS, die geschikt worden geacht voor afvaardiging naar de GS. Binnen de PS gaat het dan vooral nog om de vraag wie als primus en wie als secundus naar de GS worden afgevaardigd.
4. Deputaten menen dat het nieuwe PS-systeem als zodanig niet meer opnieuw ter discussie zou moeten staan. Daarvoor zijn geen nieuwe zwaarwegende argumenten ingebracht.
5. De classis Leeuwarden vraagt terecht nog weer aandacht voor de functie die deputaten ad art. 49 KO vervullen. Leeuwarden verwijst naar de bespreking ter GS Harderwijk. Deputaten HKO menen met de classis Leeuwarden dat de functie van deputaten 49 KO niet verloren moet gaan, zelfs versterking zou moeten krijgen. Deputaten HKO denken hierbij aan deputaten met landelijke spreiding die deskundig zijn op het gebied van kerkelijke beslissingen over predikanten. Deputaten nemen dit mee in de nog vast te stellen generale regeling predikantszaken (GRP).

Voorstel deputaten
E66.1 niet wijzigen.