E63 classis
E63.1 De kerken in een classis komen ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen.
E63.2 Uit elke kerk worden de predikant en een ouderling afgevaardigd. Zijn er meer predikanten aan een kerk verbonden, dan gaan zij bij toerbeurt. Waar een predikant ontbreekt, neemt een ouderling zijn plaats in.
E63.3 Predikanten die niet zijn afgevaardigd wonen zoveel mogelijk de vergadering bij en hebben adviserende stem.
E63.4 In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies en zien zij op elkaar toe.
E63.5 De classis is verder bevoegd om te handelen over alle zaken waarvan de kerken eerder afgesproken hebben ze gezamenlijk te behartigen.

Consideratie classis Midden-Holland
Classis Midden-Holland acht E63.3 over de aanwezigheid ter classisvergadering van niet- afgevaardigde predikanten ongewenst. Zij stelt voor hier een ‘mag’-bepaling op te nemen dan wel E63.3 helemaal achterwege te laten. Het ‘kwaliteitsargument’ spreekt de classis niet aan: presteren de classes nu dan onder de maat? Verder belast het de predikanten onnodig en verstoort het de balans tussen ouderlingen en predikanten.

Preadvies deputaten
1. Het door de classis ingebrachte punt van de aanwezigheid van de predikanten ter classisvergadering is, zoals de classis overigens zelf terecht ook opmerkt, vanaf het begin van het Werkorde-traject telkens aan de orde gesteld. Deputaten hebben hun argumentatie daarvoor in WO-1 (aantek. 4 bij toen E4), in WO-2 (aantek. 4 bij E4) en in WO-3 (aantek. 5 bij E4) telkens verwoord.
2. De synode Harderwijk heeft aldus besloten. Wij signaleren geen nieuwe argumenten bij de classis Midden-Holland, die nog niet zouden zijn aangevoerd en/of overwogen.
3. Dat de classis Midden-Holland zelf redelijk tevreden is met de huidige praktijk, is goed om te vernemen. Deputaten hebben echter niet de indruk dat dit overal kan/zal worden nagesproken.
4. Afgezien daarvan staat E63.3 in het kader van een versterking van de classisvergadering, gezien in het licht van het defungeren van de particuliere synode als reguliere meerdere vergadering en het versterken van de onderlinge gemeenschapsband tussen de plaatselijke kerken.

Voorstel deputaten
E63.3 niet wijzigen.