|10|

B16 levensonderhoud
B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval van diens overlijden, zijn weduwe en zijn minderjarige kinderen.

Consideratie classis Rotterdam
De classis Rotterdam merkt op dat de HKO spreekt over ‘minderjarige kinderen’, terwijl in het reglement van VSE het begrip ‘wees’ ruimer is omschreven. De classis is van oordeel dat de tekst in beide documenten dezelfde dekking moet hebben, waarbij de ruimere omschrijving van VSE de voorkeur verdient.

Preadvies deputaten
1. De voorgeschiedenis van de HKO via de Werkordes vertoont een terminologisch afwisselend beeld:
- in WO-1 was sprake van ‘zijn weduwe en door haar verzorgde minderjarige kinderen’;
- WO-2 heeft: ‘zijn weduwe en door haar verzorgde kinderen’;
- WO-3 en HKO wijzigen na reacties uit de kerken tot: ‘zijn weduwe en zijn minderjarige kinderen’.
2. Art. 2 Uitkeringsreglement van VSE betrekt de term ‘wees’ behalve op minderjarigen ook op meerderjarigen tot en met 26 jaar voor wie aanspraak gemaakt kan worden op studiefinanciering en kinderbijslag.
3. Het is duidelijk dat de zorgplicht van de kerk zich niet uitstrekt tot kinderen van de predikant en/of zijn vrouw die op eigen financiële benen (kunnen) staan. Het gaat om kinderen die na het overlijden van de predikant nog niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en daarvoor nog op het inkomen van de predikant zouden zijn aangewezen.
4. Daarmee wordt overgestapt van een leeftijdscriterium naar een afhankelijkheidscriterium.
5. Voor de redactie van B16.2 is een korte, wat meer impliciete formulering mogelijk, waarbij we ons beperken tot de aanduiding ‘gezin’ of een wat langere expliciete omschrijving. Beide varianten worden hieronder weergegeven.

Voorstel deputaten
B16.2 aanpassen als volgt:

B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant, ook in geval van diens overlijden.
of
B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval van diens overlijden, zijn weduwe en de kinderen die op de financiële zorg van de predikant zouden zijn aangewezen.