Schuld en Straf
Leiden
D. Donner
1900

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1900, door Mr. D.P.D. Fabius, Hoogleeraar in de Faculteit van Rechtsgeleerdheid.