II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk I.
Het kerkelijk Bestuur in de enkele Gemeenten en de Ringen.

Eerste afdeeling.
De Kerkeraden.

Artikel
25

De huishoudelijke belangen der gemeente kunnen, in overeenstemming met de algemeene of provinciale verordeningen, door plaatselijke reglementen 1) worden geregeld, doch zal van zulke reglementen mededeeling aan de Classicale Besturen geschieden.

|21|


1) Niet te verwarren met de Plaatselijke Reglementen, bedoeld in het Syn. Regl. op de benoeming enz., die de goedkeuring van het Prov. Kerkbestuur behoeven.
Bedoeld zijn hier alleen zulke plaatselijke reglementen, die de huishoudelijke belangen der gemeenten regelen. Hand. 1896 bl. 115; Bijl. B. bl. 253-255.