Over kerkrecht.nl

Doel

Met kerkrecht.nl willen we iedereen van dienst zijn die informatie zoekt over het vakgebied kerkrecht in de meest brede zin van het woord. Dat kan gaan over het geldende recht van een geloofsgemeenschap, rechtstheologie, godsdienstvrijheid en de beperkingen ervan, en over de relatie tussen overheid en godsdienst. Voor veel Nederlandse geloofsgemeenschappen is er een startpagina gemaakt, die toegang geeft tot de kerkorde en tot belangrijke kerkrechtelijke boeken en documenten. Zulke startpagina’s zijn er ook voor een representatief aantal buitenlandse kerken uit diverse tradities.

De website kerkrecht.nl wil ook de beoefening van het kerkrecht als studievak ondersteunen en stimuleren. Met met oog daarop vind je onder bibliotheek publicaties op het gebied van het kerkrecht die niet meer bij de uitgever verkrijgbaar zijn. Dat kan naast Nederlandse ook anderstalige publicaties betreffen.
Daarnaast is er plaats voor historische documenten, bijvoorbeeld kerkordes, acta van concilies en synodes uit voorbije eeuwen.
De website is opgezet uit ideële motieven en werkt niet commercieel, maar zonder winstoogmerk.

 

Om welke kerken gaat het?

De website kerkrecht.nl bevat in eerste instantie vooral kerkrechtelijk materiaal uit de gereformeerde traditie van het protestantisme. Dat geldt zowel binnenlandse als buitenlandse kerken.
In de loop van de tijd is en wordt het aangeboden materiaal zo veel mogelijk uitgebreid tot het kerkrecht van vele in Nederland aanwezige geloofsgemeenschappen. Uiteraard is daarbij veel afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende kerkelijke instanties.

 

Welke gebruikers hebben we op het oog?

De website kerkrecht.nl is bedoeld als een kennisbank ten dienste van ieder die kerkrechtelijke informatie zoekt, zowel voor actueel kerkelijk gebruik als voor opleidings- en andere studiedoelen. Te denken is aan: kerkleden, studenten, religieuze leiders, pastores, catecheten, ouderlingen, diakenen, advocaten, notarissen, journalisten enz.