Nederlandse Hervormde Kerk (1816-2004)

De Nederlandse Hervormde Kerk vormde de voortzetting van de Gereformeerde Landskerk in de Nederlanden in de nieuwe situatie van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 1816 was het Algemeen Reglement voor de Nederlandsche Hervormde Kerk er van kracht. In die reglement werden in 1852 een aantal wijzigingen aangebracht. Na jarenlange voorbereiding kreeg de Nederlandse Hervormde Kerk in 1951 een nieuwe kerkorde. Samen met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden ging de Nederlandse Hervormde Kerk in 2004 samen in de Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Kerk telde bij de fusie ongeveer 1.900.000 leden.

Kerkorde-edities

Algemeen Reglement (1816)
Algemeen Reglement (1852)
Algemeen Reglement (1948)
Kerkorde (1951)

Commentaren

Th.L. Haitjema, Nederlands Hervormd Kerkrecht, Nijkerk: Callenbach, 1951
P. van den Heuvel, De Hervormde Kerkorde, een praktische toelichting, Zoetermeer: Boekencentrum, 20012

Jurisprudentie

P.van den Heuvel, Jurisprudentie van de Generale Commissie en het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van 1982 tot 1 mei 2004 (internetpublicatie 2005)

Rapporten

Over de belijdenis der kerk en haar handhaving. Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, aanvaard in haar vergadering van 20 juni 1961, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1961

Capita selecta

A.M. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij, Baarn: Bosch & Keuning, 1937
A.J. Bronkhorst, Op weg naar een nieuwe Kerkorde. De beteekenis van de komende Generale Synode voor de Nederlandsch Hervormde Kerk, Amsterdam: W. ten Have, 1945
A.J. Bronkhorst, Amsterdam en Wassenaar. De zittingen van de Generale Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk gehouden in het jaar 1945, Amsterdam: W. ten Have, 1946
J.H. Semmelink, De plaats van het beheer in de nieuwe kerkorde, Groningen [1946]
A.J. Bronkhorst, Schrift en Kerkorde. Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een „Schriftuurlijke Kerkorde”, Den Haag: Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, 1947
A.M. Brouwer, Schrift en Kerkorde. Antwoord aan Dr A.J. Bronkhorst, Leiden: A.W. Sijthoff, 1947
A.J. Bronkhorst, Eerste kennismaking met de nieuwe Kerkorde, Willemstad: L.J. Rijndorp, 1948
J. Loos, J.N. Bakhuizen van den Brink e.a., Hervorming en Catholiciteit. Een verklaring, Rotterdam: D. van Sijn, 1950
G. Huls, De dienst der vrouw in de Kerk. Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale Kerkorde, Wageningen: H. Veenman, 1951
A.A. van Ruler, Bijzonder en algemeen ambt, Nijkerk: G.F. Callenbach, 1952
J.M. Gerritsen, Het apostolisch ambt, Amsterdam: Holland, 1953
R. Boon, Apostolisch ambt en Reformatie. Primair probleem der oecumene, Nijkerk: G.F. Callenbach, 1965
A.A. van Ruler, T. Dokter e.a., Het kerkelijk ambt. Rapport van de Commissie Van Ruler-Dokter, z.p.: z.n., [1965]
H. Berkhof e.a., Wat is er aan de hand met het ambt? Studierapport, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1970
G.D.J. Dingemans, Een huis om in te wonen... Schetsen en bouwstenen voor een kerk en een kerkorde van de toekomst, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1987
C. Graafland, Gedachten over het ambt, Zoetermeer: Boekencentrum, 1999
E.A.J.G. van der Borght, Het ambt her-dacht. De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport BEM, Zoetermeer: Meinema, 2000
H. Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer: Boekencentrum 2000
W. Balke, A. van de Beek, J.D.Th. Wassenaar (red.), De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951, Zoetermeer: Boekencentrum 2001