Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

post: Postbus 334
3900 AH Veenendaal

bezoek: Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal

internet: www.cgk.nl

e-mail: lkb@cgk.nl

contactpersoon:
deputaten kerkorde en kerkrecht
secr.: ds. H.J.Th. Velema
Zuidwoldigerweg 12
7908 AD Hoogeveen
0528 27 04 85
hjthvelema@outlook.com

zie ook: Theologische Universiteit Apeldoorn
Ambtelijk Contact

zie verder: over het kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken

kerkorde (editie 2010)

capita selecta

J. Hovius, Het toezicht op de Dienaren des Woord door de kerkelijke vergaderingen, Sneek: Weissenbach, 1954
J. Hovius, Het verband tussen onze Belijdenis en onze Kerkorde, Sneek: Weissenbach, 1962