Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Wanneer de Dienaers, Ouderlinghen ofte Diaconen een openbare grove sonde bedrijven, die der Kercke schandelick ofte oock bijder Overicheijt strafweerdich is: soo sullen wel de Ouderlinghen ende Diaconen terstondt door voorgaende oordeel des Kerckenraedts derselver ende der naestgheleghener Ghemeijnte van haren Dienste afghesettet, maer de Dienaers opgheschortet werden: Maer of se gheheel van den Dienst af te setten zijn, sal in het oordeel der Classe staen.