Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Van den sonden die van harer natuere weghen openbaer, ofte door verachtinghe der kerckelicken vermaninghen int openbaer ghecomen zijn, sal de versoeninghe (wanneer men sekere teijckenen der boetveerdicheijt siet) openbaerlick gheschieden door het oordeel des Kerckenraedts ende advijse des Classis, in sulcke forme ende maniere, als tot stichtinghe van een ijder Kercke bequaemst gheoordelt sal werden.