Kerkorde opgesteld in de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken gehouden te Dordrecht 1618/1619

Bron:

Kercken-ordeninge;

Gestelt indê Nationalen

Synode der Ghereformeerde Kercken /

te samen beroepen / gehouden by laste

vande Hooghmo : Heeren Staten

Generael van de Veree-

nighde Neder-

landen/

Binnen Dordrecht, inden Iare

1618. ende 1619.

 

Ende alsoo goet ghevonden ende gear-

resteert by de Ed : Mo : Heeren Staten

s’Landts van VTRECHT.

 

Opden vj. Augusti des voorsz Iaers 1619.

 

TOT VTRECHT,

By Salomon de Roy / ordinaris Drucker

der Heeren Staten s’Landts van Vtrecht.

-------------------

Anno 1620.


 Bij de nieuwe uitgave van de tekst van de Dordtse Kerkorde door de Gereformeerde Gemeenten, vastgesteld door de Generale Synode van 1907, werd gebruik gemaakt van de oorspronkelijke tekst van de oudst bekende gedrukte uitgave van de Dordtse Kerkorde. Deze werd vastgesteld en onderschreven op de Dordtse Synode op 28 mei 1619, op 6 augustus 1619 aanvaard door de Heren Staten van de provincie Utrecht en in 1620 gedrukt bij Salomon de Roy, “ordinaris Drucker der Heeren Staten s’Landts van Vtrecht”.Waarschijnlijk  is dit ook werkelijk de oudste gedrukte uitgave van de Dordtse Kerkorde.
In deze digitale versie zijn de volgende drukfouten van de oorspronkelijke versie gehandhaafd:artikel 4:         bevestinge (eerder in dezelfde zin: Bevestiginge)artikel 10:       in dienst ende Ouderling-schap (i.p.v. in dienst van Ouderling-schap)artikel 37:       sluithaakje achter by ghebeurte (i.p.v. tussen zijn en by)artikel 41:       instllinghe (i.p.v. instellinghe)artikel 43:       hbben (i.p.v. hebben)artikel 44:       ervarenst (i.p.v. ervarenste)
geschichtste (i.p.v. geschicktste)
autorisern (i.p.v. autoriseren)artikel 53:       (mogelijjk: Belijdenissen i.p.v. Belijdenisse)
onderteecken (i.p.v. onderteeckenen)artikel 58:       den jonger kinderen (i.p.v. der jonger kinderen)artikel 62:       (mogelijk: formulaer i.p.v. formulier)artikel 69:       Arciculen (i.p.v. Articulen)artikel 70 :      ordinautien (i.p.v. ordinantien)artikel 76 :      andesins (i.p.v. andersins)NB
In artikel 8 staat: en dan voorts met hem handelen…. Het woord hem (waar wij nu hen zouden gebruiken) is niet fout. In het zeventiende-eeuwse Nederlands kan hem voor meervoudige personen gebruikt worden.

Jaar: 1619