[Cap. VIII.] De Disciplina.

= De tucht

In publicis autem et cum aperto scandalo coniunctis criminibus Consistorii Senatusque ecclesiastici authoritas primo quoque tempore interponatur, monendo primum et placidè in gratiam recipiendo si paruerit: Sin minus excommunicatione feriendo.
In atrocibus porro flagitiis ac sceleribus, etiam si monitioni obtemperauerint, tamen à communione in certum aliquod tempus suspendantur, donec resipiscentiae specimen ac testimonium luculentum praebuerint.

= Maar bij openbare zonden en zonden die openlijke ergernis gegeven hebben zal het gezag van de kerkenraad of kerkelijke senaat zich meteen doen gelden; vooreerst door hem te vermanen en indien hij gehoorzaamt door hem zachtmoedig weer in genade aan te nemen; in het tegenovergestelde geval door hem met de ban te slaan.
Wat voorts de afschuwelijke schanddaden en schelmstukken aangaat zullen de schuldigen, zelfs indien zij aan de vermaning gehoor geven toch voor een bepaalde tijd van de gemeenschap worden geschorst, totdat zij een duidelijke proeven en bewijs van boetvaardigheid zullen geleverd hebben.