[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Haec autem omnia (si ita a Synodo statutum fuerit) posthac in Classis seu paroeciae conuenta Classibus distributis erunt peragenda. Ante id tempus vero non possunt nisi in cuiusque ecclesiae Consistorio confici. Tamen quibuscunque erit commodum, ii quos cupiunt sibi asciscere Ministros, in exteras ecclesias reformatas primum mittent: vt earum incorrupto iudicio, et non suspectae examinationi, tutius possint incumbere.

= Dit alles zal later (wanneer het door de synode zo bepaald zal zijn), na de indeling van de classes, in de classicale vergadering of regionale bijeenkomst van classiskerken afgehandeld worden. Vóór die  tijd kan het niet anders dan in de kerkenraad van elke kerk gebeuren. Dat neemt niet weg dat kerken er verstandig aan doen mensen die zij tot hun dienaren willen benoemen eerst naar buitenlandse gereformeerde kerken te sturen; zo kunnen zij gerust afgaan op het onpartijdig oordeel en het onverdachte onderzoek van deze kerken.