[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Ac primum, vt ad verbi Dei ministerium ecclesiaeque qualemcunque ordinem, sine legitima vocatione, electione, ratihabitione, iustoque examine, et ordine legitimo nemo admittatur est prorsus necessarium.

= In de eerste plaats is het volstrekt nodig dat niemand tot de dienst van Gods woord of welk kerkelijk ambt ook wordt toegelaten zonder wettige roeping, verkiezing, approbatie en behoorlijk onderzoek, kortom zonder wettige orde.