Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel
22

1. Om in de behoefte aan dienaren des Woords te voorzien, zullen de kerken, voor zoveel nodig, aan daarvoor in aanmerking komende studenten en dienaren des Woords financiële steun verlenen, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.
2. Voor de behartiging van deze zaak zal de generale synode een aantal deputaten benoemen en wel één uit elk van de in haar bijeenkomende particuliere synoden in Nederland, zulks op voordracht van deze synoden.

Zie Bijlage VII