Inleiding

1. Naar het apostolisch voorschrift van 1 Corinthe 14: 40, dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in goede orde behoort te geschieden, wordt in deze kerkorde een aantal regelen gegeven voor het leven en werken van de kerk, met het oog op het volbrengen van de taak, waartoe zij naar de Heilige Schrift en haar belijdenis geroepen is.
2. De voornaamste onderwerpen, die in de kerkorde achtereenvolgens ter sprake gebracht worden, zijn: de ambten van de kerk, de vergaderingen van de kerk, het werk van de kerk, het vermaan en de tucht van de kerk, en de betrekkingen van de kerk naar buiten.

 

Opmerking
Tot de Gereformeerde Kerken in Nederland worden ook gerekend de kerken, samenkomende in de ,,Synode der altreformierten Kirche in Niedersachsen" (welke naam 26 mei 1970 werd veranderd in ,,Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen"), welke gevormd wordt door de classis Bentheim en de classis Oost-Friesland. Deze synode heeft onder bepaalde beperkingen de rechten van een particuliere synode. Een en andre is nader omschreven in de door de generale synode vastgestelde Regeling (Utrecht 1959, acta art. 104).