Fabius, D.P.D.

Schuld en Straf

Genre: Literatuur

Leiden

D. Donner

1900

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1900, door Mr. D.P.D. Fabius, Hoogleeraar in de Faculteit van Rechtsgeleerdheid.