De uitgave van de herziene kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland die hiermede het licht ziet, dient ter vervanging van de voorlopige uitgave, waarvoor jarenlang door het Algemeen Kerkelijk Bureau werd zorg gedragen. Zij bevat, naast de tekst van de kerkorde zelf, ook nog een aantal annexe bepalingen, die in de loop der jaren door generale synoden vastgesteld werden. Wat de tekst betreft, zij er nog op gewezen dat deze, overeenkomstig de opdracht der synode, in formeel opzicht een definitieve revisie heeft ondergaan. Bij deze revisie hebben de artikelen der kerkorde nu een geheel doorlopende nummering ontvangen.

De verwijzing naar Bijlagen welke men bij diverse artikelen aantreft, is alleen van belang voor gebruikers van een andere uitgave, die binnen afzienbare tijd zal verschijnen. In deze grote uitgave worden allerlei synodale regelingen en andere voor de kerken belangrijke stukken opgenomen. Zij zal daarom met name aan ambtsdragers en aan bureaus der kerken te stade komen.

Daarnaast is er toch evenzeer plaats voor een uitgave van meer beperkte omvang, gelijk de onderhavige. Zij volstaat met het bieden van algemene informatie ten aanzien van de thans geldende kerkorde. Zij zal goede diensten kunnen bewijzen aan de brede kring van gewone leden der kerk, die belangstelling hebben voor de gang van zaken in de kerk.

Deputaten voor de kerkorde

Augustus 1971