Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VI. Evangelisatie en zending

Artikel 98a

De kerken zorgen, zo mogelijk in samenwerking met andere kerken, voor het in stand houden van een seminarie ten behoeve van de opleiding van missionaire dienaren des Woords, van missionaire arbeiders met een niet-ambtelijke taak en van anderen die begeren toegerust te worden voor het uitvoeren van de zendingsopdracht, een en ander met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.