Aengaende Hadrianum een predicant in Mijnsheeren landt is hij ghehoort ende van sommighen punten der Religie onderuraecht, waerop hij redelick wel gheantwoordt heeft. Daeromme hebben hem de broeders een text ghegheuen daer op hij morghe een corte vermaninghe sal doen, welcke sommighe broeders sullen hooren, ende der versamelinghe weder aenbrenghen.