Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
1

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.