Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 2.

Geheimhouding

Lid
1

Zij die een ambt dragen, zij die een dienst of functie vervullen en zij die vanwege gemeente of kerk een taak vervullen, zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hun in de uitoefening van hun ambt, dienst, functie of taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen.